Kleinschalige wooneenheden voor begeleide overgang van jongvolwassenen in de jeugdhulp naar zelfstandig leven 20 juli 2018

 
Jongvolwassenen die op het punt staan de jeugdhulp te verlaten hebben soms moeilijkheden met de aanpassing aan het volledig zelfstandig leven en wonen. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin investeert daarom in kleinschalige woonvormen voor jongvolwassenen tussen 16 en 25 jaar. Vier tot zes jongeren kunnen er samenwonen en krijgen er begeleiding op maat. Doelgroep zijn de meest kwetsbare jongeren die moeizaam of niet op ondersteuning van hun eigen omgeving kunnen terugvallen. Lees meer
 
 

Nieuw woonzorgdecreet legt focus op goede interactie met de buurt 20 juli 2018

 
Het nieuwe woonzorgdecreet zal de levenskwaliteit van mensen met een zorgvraag, zowel in de thuiszorg als in de residentiële ouderenzorg, versterken. Na de adviezen van de diverse adviesraden keurde De Vlaamse Regering voor de tweede keer het voorontwerp van decreet voor de woonzorg goed. Het ontwerp van decreet kan nu overgemaakt worden voor advies van de Raad van State. Lees meer
 
 

Update binnenmilieubesluit: maak van ieder huis een gezonde thuis 16 juli 2018

 
Een persoon brengt gemiddeld 85% van zijn tijd binnen door. De luchtkwaliteit binnenshuis is dus belangrijk voor de gezondheid. De laatste jaren is er veel nieuw onderzoek gevoerd naar de stoffen en omgevingsfactoren die daarbij een voorname rol spelen en de hoeveelheid vanaf dewelke er gezondheidsrisico’s zijn. Zo kan bepaald worden of er maatregelen genomen moeten worden. De Vlaamse Regering heeft dan ook haar definitieve goedkeurig gegeven aan een grondige update van het binnenmilieubesluit. Lees meer
 
 

AMA ondersteunt 3.300 kwetsbare personen met zinvolle dagbesteding 14 juli 2018

 
Mensen met medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen kunnen soms niet langer betaald werk verrichten. Voor sommigen is ook het werk in een beschutte of sociale werkplaats te hoog gegrepen. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin maakt voor hen middelen vrij zodat ze, op hun vraag, arbeidsmatige activiteiten (AMA) kunnen verrichten. Het gaat dan om zinvolle dagbesteding met activiteiten zoals zakken laden in de winkel, helpen op een zorgboerderij, een handje toesteken in de moestuin… In 2018 kunnen 3.300 begeleidingen gesubsidieerd worden. Dat aantal zal gradueel stijgen tot 7.750 begeleidingen in 2029. Lees meer
 
 

Nieuwe en evenwichtige aanpak jeugddelinquentie: meer verantwoordelijkheid en meer kansen om het goed te maken 13 juli 2018

 
Jongeren die een delict plegen, moeten daar een heldere, snelle en constructieve reactie op krijgen. Ze worden meer aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid, kunnen zelf positieve voorstellen formuleren en krijgen ook kansen om de geleden materiële of relationele schade bij slachtoffers te herstellen. Reacties moeten ook voor jongeren voldoende duidelijk zijn en gesloten begeleiding moet zo veel mogelijk worden vermeden door nieuwe alternatieven. Dat zijn de centrale uitgangspunten van het jeugddelinquentierecht dat op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin tot stand kwam. Het voorontwerp van decreet werd vandaag definitief door de Vlaamse Regering goedgekeurd en wordt nu ingediend in het Vlaams parlement. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr