Het nieuwe woonzorgdecreet zal de levenskwaliteit van mensen met een zorgvraag, zowel in de thuiszorg als in de residentiële ouderenzorg, versterken. Na de adviezen van de diverse adviesraden keurde De Vlaamse Regering voor de tweede keer het voorontwerp van decreet voor de woonzorg goed. Het ontwerp van decreet kan nu overgemaakt worden voor advies van de Raad van State.

Het nieuwe woonzorgdecreet gaat uit van enkele basiswaarden voor zorg en ondersteuning van kwetsbare mensen, zoals respect voor de menselijke waardigheid en integriteit, eerbied voor de persoonlijke levenssfeer, de persoonlijke autonomie, keuzevrijheid en de sociale context. Opvallend in het voorliggende voorontwerp is de uitdrukkelijke keuze voor zorgzame buurten en de verbindende, faciliterende rol die een lokaal dienstencentrum hierbij moet spelen. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De buurt is de omgeving waar mensen zich thuis voelen en gewaardeerd worden. Het lokaal dienstencentrum van morgen moet vooral inzetten op de sociale cohesie in de buurt. Het heeft een belangrijke rol in het voorkomen van vereenzaming en van (toenemende) zorgafhankelijkheid.”

Inspelen op lokale noden en krachten
De opdrachten van een lokaal dienstencentrum worden in het nieuwe decreet geactualiseerd. Dit wil zeggen dat ze meer stroken met de veranderende maatschappelijke context. Het lokaal dienstencentrum zal daarom vertrekken vanuit een buurtanalyse die sterktes en hiaten van buurten in kaart brengt. Op basis van deze analyse - die samen met lokaal bestuur en lokale actoren tot stand komt – zal het lokaal dienstencentrum informatie bieden, noden en problemen in de buurt signaleren, ontspanning en ontmoeting aanbieden, de krachten van de buurt benutten en versterken, waar nodig een bemiddelende rol opnemen, burenhulp stimuleren en faciliteren en de competenties en talenten van de gebruikers benutten met het oog op sociale waardering. Het centrum zal voortaan op verschillende locaties kunnen inspelen op de noden in een gemeente.

Actief betrokken buurten
Het lokaal dienstencentrum betrekt bij haar opdrachten en activiteiten actief het lokale verenigingsleven en de buurtbewoners. Door lokale actoren samen te brengen en te ondersteunen kan het lokaal dienstencentrum initiatieven die ontstaan in het sociaal weefsel van een gemeente, versterken en verduurzamen. De uitbouw van een dynamische vrijwilligerswerking is een belangrijke succesfactor van een lokaal dienstencentrum.

Daarnaast krijgen alle woonzorgvoorzieningen de expliciete opdracht om buurtgericht te werken. Dit houdt in dat zij vanuit de eigen voorziening inspanningen leveren om de sociale cohesie te versterken, om vragen naar zorg en ondersteuning uit de buurt op te vangen, toe te leiden naar gepaste hulp of ondersteuning of zelf op te nemen, maar ook dat ze de buurt actief betrekken bij de werking van de voorziening.

Zowel de Vlaamse Ouderenraad, de Strategische adviesraad als de SERV staan positief tegenover het genomen initiatief. Aan de actualisering van het bestaande woonzorgdecreet ging een lang traject vooraf, in nauw overleg met de sector en met vertegenwoordigers van de doelgroep.

>> In Vlaanderen zijn er reeds heel wat initiatieven die op zorgzame buurten inzetten, zoals:

Zorgzaam Gullegem
Het Gulle Heem in Gullegem kreeg onlangs de ZiA-award (Zorg in Actie) van de VVSG. Bijzonder is dat elk luik van de werking van het Centrum voor Ouderenzorg en Thuiszorg dit project mee draagt en uitdraagt. De ganse gemeenschap draagt haar steentje bij: schoolkinderen, 32 lokale socio-culturele verenigingen, meerdere diensten uit ouderenzorg en thuiszorg, de dienst cultuur van de gemeente, de lokale amateurkunstenaars, wijkcomités, de ‘warme’ bakkers, vele spontane individuele vrijwilligers, een nieuw opgerichte groep buurtambassadeurs,… zijn betrokken partij.

Zorgzaam Gullegem promoot de sociale cohesie onder mensen en slaagt er in om mensen en verenigingen aan te zetten om die promotie te helpen uitdragen. In Gullegem kwamen en komen er steeds meer mooie voorbeelden van hulpvaardige buren opborrelen; stimuli voor anderen ten gunste van een nog bredere zorgzame houding onder mensen.
www.wevelgem.be/het-gulle-heem

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.