18 december 2013

Blijvend en doordacht inzetten op de strijd tegen geweld en misbruik

 

Op vraag van minister Vandeurzen stelden Peter Adriaenssens en Ingrid Delameillieure vandaag 2 rapporten met beleidsaanbevelingen inzake de aanpak van misbruik voor. Het betreft het rapport van het expertenpanel historisch misbruik en het experimenteel project misbruik in gezagsrelaties. Beide rapporten kwamen er naar aanleiding van een stijgend aantal signalen en meldingen bij 1712 inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag in therapeutische relaties en geweld en misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in het verleden.

De opdracht  van het experimenteel project aanpak misbruik van volwassenen in gezagsrelaties bestond erin om de meldingen op een interdisciplinaire en intercollegiale basis te analyseren, deze te onderzoeken en gepast gevolg te geven ten aanzien de slachtoffer(s) en de (vermeende) dader(s) en het formuleren van beleidsaanbevelingen.

Het experten-panel “historisch” misbruik boog zich over de vragen: “Welke aanpak draagt maximaal bij tot de erkenning, heling en herstel van slachtoffers / overlevers van historisch misbruik ?” en “Wat kan vandaag en in de toekomst gedaan worden om dergelijke situaties te vermijden?”.

Gezien de raakvlakken tussen beide rapporten is het belangrijk om ze samen te lezen en zodoende consistent vorm te kunnen geven aan beleidsacties.

“De beleidsaanbevelingen zijn een belangrijke impuls voor de verdere ontwikkeling van acties in de strijd tegen geweld en misbruik. Preventie, evenals de erkenning van het leed bij de slachtoffers staat hierbij centraal”, aldus minister Vandeurzen.

Deze legislatuur werden reeds verschillende initiatieven genomen die de strijd aanbinden tegen geweld, misbruik en kindermishandeling. 

  • Het meldpunt 1712 werd in maart 2012 opgericht, en ontving sindsdien ruim 5400 unieke meldingen. 
  • We ontwikkelden sensibiliseringscampagnes, iets wat we ook in de toekomst blijven doen. 
  • Er kwam een rechtsgrond voor het mandaat van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling en de Ondersteuningscentra Jeugdzorg. 
  • In samenwerking met de ministers bevoegd voor onderwijs, jeugd en sport werd vormgegeven aan een Vlaams Actieplan Kindermishandeling, er kwam er een grootschalig vormingsinitiatief voor hulpverleners in het omgaan met verontrustende situaties. 
  • Op 29 februari 2012 werd een engagementsverklaring ondertekend ter bescherming van minderjarigen in het onderwijs, de sport, de jeugdsector en de kinderopvang, er is een nauwe opvolging van lokale samenwerkingsprojecten tussen hulpverlening, justitie en politie (vb. Protocol van Moed). 
  • Via het kwaliteitsdecreet verplichten we geleidelijk alle welzijns- en gezondheidsvoorzieningen tot een procedure grensoverschrijdend gedrag en een meldingsplicht bij de Vlaamse Overheid. 
  • Bovendien maakten we verder werk van de implementatie artikel 27 van het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarigen in de Integrale Jeugdhulp: een verbod op onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing en organiseren we actief overleg Welzijn-Justitie in het Vlaams Forum Kindermishandeling.

Minister Vandeurzen dankt iedereen die aan de redactie van de rapporten heeft meegewerkt. De rapporten zijn van een uitzonderlijke kwaliteit. Hij maakte de rapporten over aan het Vlaams Parlement en drukt de hoop uit dat ze daar in alle sereniteit besproken zullen worden. Ondertussen zal de minister de beleidsaanbevelingen grondig analyseren en bekijken op welke wijze ze, eventueel, omgezet kunnen worden naar de praktijk. Een aantal beleidsaanbevelingen vallen onder Federale bevoegdheid, de minister zal deze overmaken aan zijn Federale collega’s met de vraag om na te gaan welk nuttig gevolg eraan kan gegeven worden.

 

 

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr