29 november 2012

Minister Vandeurzen verankert aandacht voor emancipatie van ouderen

 

De aandacht voor de emancipatie van ouderen is voortaan structureel verankerd. Op voorstel van Vlaams minister Jo Vandeurzen heeft het Vlaams Parlement daar op 28 november een decreet voor goedgekeurd. Het decreet zet zwaar in op een inclusief ouderenbeleid en participatie van ouderen.

 

We leven in een tijd van de bevolkingsveroudering. Mensen leven gemiddeld almaar langer. Hoewel het geboortecijfer weer toeneemt, veroudert de samenleving zienderogen. Gelijk op gaat het met het aantal chronische aandoeningen en de behoefte aan zorg. Dat is één belangrijke kant van het verhaal. “Maar er is ook de kracht van een grote groep mensen die met hun ervaring, tijd en talenten van grote waarde zijn voor onze samenleving. Die kant van de vergrijzing blijft onderbelicht en daar willen we wat aan doen. Ons Ouderenbeleidsplan (zie bijlage) stuurt aan op inspraak, kansen, betrokkenheid, volwaardig burgerschap, emancipatie. Met dit decreet verankeren we de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen. Er staat geen leeftijd op leven”, vertelt minister Vandeurzen.

 

Tussen vandaag en 2020 zal het aantal 65-plussers in Vlaanderen toenemen van 1,17 miljoen tot 1,35 miljoen. In 2020 zullen er meer dan 80.000 80-plussers bijkomen. Het aantal 100-jarigen zal stijgen tot meer dan 2000. Tegelijk zijn de ouderen van vandaag nog nooit zo mondig en actief geweest. Dat heeft ook de overheid goed begrepen. “Het beleid dat we voeren, is een inclusief beleid, een beleid dat alle betrokken beleidsmakers en groepen bij de zaak haalt, inclusief de ouderen zelf, hun kinderen, hun naasten. We moeten ouderen beschouwen als een kracht, als een troef. Grijs is een warme kleur”, vindt de minister. 

 

Ook een economisch en innovatief belang

 

Minister Vandeurzen hamert erop ouderen niet als een probleem te zien en benadrukt ook hun economisch en innovatief belang: “Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en actief deelnemen aan de samenleving. En ze willen komaf maken met het negatieve beeld dat ze steeds meer zorg nodig hebben en onze welvaartsmaatschappij onder druk zetten. De Vlaamse regering ondersteunt de generatie ouderen die vandaag een actieve rol speelt en betrokken is. Of deze oudere zorgbehoevend is, doet er eigenlijk niet toe. Economisch en innovatief spelen ouderen ook een belangrijke rol. “Ze zijn al langer ‘hot’: de reclamesector, banken, verzekeringsmaatschappijen, reisbureaus en technologische bedrijven hebben hen al ontdekt. Bovendien dragen ze bij aan ons collectief geheugen door overdracht van kennis en ervaring. Zo kunnen we innovatief blijven. Voor de realisatie van dit decreet rekent de regering ook op de ouderen zelf. Ik heb er alle vertrouwen in.”

 

Het decreet bevat drie hoofdthema’s: ‘inclusief, gecoördineerd en samenhangend ouderenbeleid’, ‘Vlaamse Ouderenraad’ en ‘stimuleren van lokaal ouderenbeleid’.

 

Inclusief, gecoördineerd en samenhangend ouderenbeleid

 

Op de verschillende beleidsdomeinen en beleidsniveaus worden doelgerichte acties ondernomen vanuit een partnerschap tussen betrokken actoren. Deze actoren zijn de Vlaamse overheid, de lokale besturen, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG), de Vlaamse Ouderenraad, de ouderenadviesraden, de lokale OCMW’s en de ouderen zelf. Het zijn die partijen die betrokken zijn bij een actief ouderenbeleid. 

 

Mie Moerenhout, directeur Vlaamse Ouderenraad: “Dit is het inclusieve beleid waar we zo voor ijveren: ouderen in alle sectoren van de samenleving betrekken en kansen geven. Want er zit zoveel potentieel in ouderen. Ouderen zijn op alle beleidsdomeinen actief. Een oudere persoon heeft niet enkel zorg nodig. Hij of zij doet ook aan sport, heeft vrienden, hobby’s en probeert nieuwe dingen uit. Ouderen moeten op alle domeinen hun stem kunnen laten gelden, of een ‘ouderentoets’ kunnen doen om na te gaan of de maatregelen ouderenvriendelijk zijn. 

 

Vlaamse Ouderenraad

 

De Vlaamse Ouderenraad draagt de stem van alle ouderen om het beleid te adviseren bij alle aangelegenheden die ouderen aanbelangen en communiceert hierover met de ouderen. De adviesraad stimuleert ouderen om actief mee te denken over beleidsvoorbereiding en -uitvoering, in alle zaken die hun aangaan kan beleidsverantwoordelijken helpen de noden en behoeften duidelijk te definiëren en de doelstellingen van het beleid scherp af te bakenen. 

 

Stimuleren van lokaal ouderenbeleid

 

De Vlaamse regering kiest er bewust voor om het lokaal ouderenbeleid niet aan te sturen maar te stimuleren, waarbij de regering zelf hooguit een ondersteunende rol op zich neemt.

Om lokale besturen en ouderen op het terrein te stimuleren “voor het ontwikkelen van een lokaal inclusief ouderenbeleid en voor het nemen van initiatieven die de inspraak van ouderen in dat beleid realiseren of versterken”, wil de Vlaamse regering een beroep doen op relevante partnerorganisaties. Een relevante partnerorganisatie is een organisatie die de kennis van een lokaal bestuur en ouderen op het terrein met betrekking tot de ontwikkeling van een inclusief ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen kan ondersteunen of versterken. 

 

Er is op dat gebied al een hele weg afgelegd: 90% van de gemeenten heeft een lokale Ouderenraad, die in meer of mindere mate worden betrokken bij het lokale ouderenbeleid. Ook op provinciaal en Vlaams niveau hebben de ouderenraden hun werkzaamheid al bewezen. Het werk is echter niet af. 

 

Hier vindt u meer informatie over het decreet, hier over het ouderenbeleid van minister Vandeurzen. Kijk zeker ook eens naar de website van de Vlaamse Ouderenraad, de Ouderenweek en Be Active.


 

Tags: 
BijlageGrootte
PDF icon Persbericht519.95 KB
PDF icon Decreet119.94 KB
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr