Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vroeg aan Child Focus om een onderzoek in te stellen naar het fenomeen tienerpooiers (voorheen ‘loverboys’). Uit de studie blijkt dat de problematiek van meisjes die slachtoffer worden van deze vorm van mensenhandel en seksuele uitbuiting reëel is. Het doel van het onderzoek spitste zich toe op een plan van aanpak voor een problematiek waarvan de precieze omvang een dark number blijft en waarbij het profiel van de slachtoffers zeer heterogeen is.

Het plan van aanpak dat nu voorligt, trekt de aanbevelingen van Child Focus door naar duidelijke acties op vier domeinen: doorgedreven preventie (1), gepaste opvang van slachtoffers (2), vervolging van de daders (3) en samenwerking tussen welzijn, justitie en politie (4).

“Mijn dank gaat uit naar Child Focus en de ouders die hun ervaringen hebben gedeeld in functie van het onderzoek,” zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, “alsook naar de experten op het terrein die meehielpen het fenomeen in kaart te brengen. We zullen nu op de problematiek van de tienerpooiers een structureel antwoord geven. We zullen extra actie ondernemen, en optimaliseren wat we vandaag al realiseren.”

Actieplan voor bescherming van slachtoffers van tienerpooiers

Child Focus formuleerde een aanbeveling over de term loverboys die tot op heden voor het fenomeen werd gebruikt. Die is ontoereikend en geeft van de praktijk een goedaardige indruk. Vanaf heden hanteren we de benaming tienerpooiers: zij die tieners doelbewust feitelijk afhankelijk en emotioneel aanhankelijk maken om hen vervolgens – via misleiding, dwang, fysiek, psychisch geweld en/of misbruik van kwetsbaarheid – uit te buiten in de prostitutie.

1 Preventie

 • Er is nood aan een brede sensibilisering met het oog op een verbeterde detectie en preventie bij jongeren en hun omgeving (ouders, familie, vrienden en iedereen die met jongeren werkt). Partners daarin zijn Child Focus en Expoo, het expertisecentrum opvoedingsondersteuning.
 • Er wordt een website ontwikkeld voor jongeren, ouders en professionals.
 • Voor verontruste ouders worden ook duidelijke linken voorzien naar advies en opvoedingsondersteuning.
 • E-safety en een veilig, gesensibiliseerd gebruik van sociale media en internet stimuleren we door samenwerking met Expoo en de Huizen van het Kind. Voor virtuele ronselpraktijken zoals ‘grooming’ of ‘hawking’ moeten jongeren een bredere alertheid ontwikkelen. Zo kunnen preventieve tools nuttig zijn om bij jongeren de houding te kweken niet teveel prijs te geven op sociale media.
 • Het nummer 116000 wordt beter bekend gemaakt als een instrument waar verontruste ouders, familie, vrienden nu al 24 uur op 24 met vragen, signalen, bezorgdheden terecht kunnen.
 • Naar specifieke beroepsgroepen zoals hotelpersoneel, taxichauffeurs, straathoekwerkers, wordt met de ervaring van Child Focus sensibilisering opgezet.

 

2 Protection (bescherming)

 • Er wordt meer en beter gebruik gemaakt van de mogelijkheden in de Integrale Jeugdhulp van ontheemdingstrajecten (door een nauw begeleid verblijf op een afgelegen plek, in het buitenland zoals een trektocht met 1 op 1-begeleiding, boerderijverblijf, bouwkamp, enz). Slachtoffers van tienerpooiers hebben nood aan bescherming tegen het milieu waarin ze zijn terechtgekomen, en niet zelden ook tegen zichzelf. Daarom is het noodzakelijk dat een gepaste begeleiding zich focust op een veilig klimaat, en aandacht heeft voor achterliggende problematieken. Deze beveiligende, maar vooral veilige begeleiding moet voldoende ruimte en rust creëren zodat de meisjes de banden met hun destructieve netwerk kunnen doorknippen. Natuurlijk moet er ook direct aansluiting zijn bij ouders, familie, leeftijdsgenoten,… die een actieve rol kunnen spelen in het garanderen dat er na de begeleiding een veilige omgeving wacht. Een gespecialiseerd aanbod impliceert ook de nodige input van expertise uit gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.
 • Er wordt bijkomend en gepast aanbod voor slachtoffers voorzien. De bijkomende capaciteit in de gemeenschapsinstelling van Beernem met 9 plaatsen, die voorzien is voor midden 2016, wordt ingericht als een leefgroep voor observatie en doorstroming naar  gespecialiseerde opvangtrajecten. Een slachtoffer zal op beslissing van de jeugdrechter ook rechtstreeks kunnen instromen in een aangepaste private voorziening met gespecialiseerde opvangtrajecten. Hiervoor wordt in eerste instantie voorzien in de ombouw van 15 plaatsen. Het bijkomend aanbod moet Vlaanderen in staat stellen om op jaarbasis een 60-tal meisjes een gespecialiseerd traject aan te bieden.
 • De band met het aanbod voor volwassen slachtoffers wordt aangehaald. De samenwerking wordt versterkt tussen de 3 bovenstaande initiatieven en de bestaande hulpverleningsinstanties voor volwassenen. Dit zowel om de expertise te delen, maar ook ten bate van de slachtoffers die nog geen 18 zijn, en die hulpverlening nodig hebben die verder reikt dan hun 18de verjaardag.

 

3 Prosecution (vervolging)

 • Tienerpooiers zijn een prioriteit in een integrale veiligheidsaanpak.De aanpak van tienerpooiers werd, mede op vraag van de Vlaamse overheid, mee opgenomen in de prioriteiten van de nieuwe kadernota integrale veiligheid, waarvan de redactie in de laatste fase zit. Er zal een geïntegreerde bescherming van de slachtoffers uitgewerkt worden tussen politie, justitie en welzijn.
 • Overleg vanuit de expertise mensenhandel. Child Focus wijst op het belang om de problematiek systematisch vanuit het perspectief van mensenhandel te benaderen. Een magistraat van het jeugdparket wordt intussen systematisch mee uitgenodigd voor de coördinatievergaderingen mensenhandel met de andere controlediensten in elk arrondissement.

 

4 Partnership: experten, welzijn, politie en justitie

 • Het onderzoek en de aanbevelingen worden voorgelegd op het Vlaams Forum Kindermishandeling waarop ook de voorzitter van het bureau van de Interdepartementale Cel Mensenhandel mee wordt uitgenodigd. Hieraan neemt ook het College van Procureurs-generaal deel zodat ook hier het overleg verzekerd is.
 • Samen met Child Focus en andere expertise wordt een gericht vormingsaanbod uitgewerkt voor een gemengd publiek van politie, hulpverleners en magistraten.

Vlaams Actieplan Tienerpooiers