De begunstigden van het leefloon die ouder zijn dan 65 jaar zullen voortaan een leefloon kunnen cumuleren met het “zorgbudget voor ouderen”, of de “tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden”, zonder dat dit een impact heeft op het bedrag van het toegekende leefloon. In dit opzicht past federaal minister van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme, in overleg met Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen, de richtlijn aan de OCMW’s aan.

Na de zesde staatshervorming (2014) voerde Vlaanderen een “zorgbudget voor ouderen” in bij het totstandkomen van de Vlaamse sociale bescherming. Deze hervorming werd uitgebreid naar de doelgroep van de 65-plussers. Toen werd dit nog niet uitdrukkelijk als een uitzondering voorzien in de federale wetgeving inzake maatschappelijke integratie.

Concreet ontving een 65-plusser die een leefloon genoot van 910 euro per maand en die recht had op een ‘zorgbudget’ van 250 euro, niet meer dan 660 euro. Het leefloon van deze vrouw of man daalde dus met 250 euro, terwijl het gaat om mensen die bijkomende kosten moeten dragen omdat zij zorgbehoevend zijn.

De regel druiste in tegen de doelstelling van het zorgbudget ouderen, dat deze mensen extra wenst te ondersteunen voor de kosten die ze hebben omwille van zorgbehoevendheid. Na overleg tussen Vlaams minister Jo Vandeurzen, bevoegd voor het zorgbudget voor ouderen, en federaal minister Denis Ducarme, bevoegd inzake Maatschappelijke Integratie, werd de richtlijn aan de OCMW’s herzien wat dit punt betreft om snel een concrete oplossing te bieden voor deze mensen.

Federaal minister van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme: “Het was belangrijk om snel een oplossing te vinden voor de ouderen die het leefloon cumuleren met een zorgbudget voor ouderen. Het overleg met minister Vandeurzen heeft geleid tot concrete oplossingen en heeft het mogelijk gemaakt de instructies te bekijken die gegeven kunnen worden aan de OCMW’s om de situatie te verduidelijken, waarbij een gelijke behandeling verzekerd wordt tussen de begunstigden op het hele grondgebied. Ik ben blij dat er snel een oplossing gevonden werd.”

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen: “Dit is goed nieuws voor de meest kwetsbare ouderen. De samenwerking met minister Ducarme heeft toegelaten snel een concreet antwoord te bieden op hun behoeften. Er zal voortaan geen rekening meer worden gehouden met de zorgbudgetten in het inkomstenonderzoek.”