De eerste Sociaalwerkconferentie, georganiseerd door Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Departement WVG, bracht vandaag 1.000 mensen uit de brede wereld van het sociaal werk bijeen. Alle partners onderschrijven de 5 krachtlijnen die na een intens voortraject uit de bus kwamen. Kern van de boodschap na deze conferentie is om het sociaal werk terug naar de beginselen te brengen: het realiseren van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid in onze samenleving.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Het is de eerste keer in Vlaanderen dat we een conferentie houden over het sociaal werk. Het stemt me dan ook uitermate tevreden dat alle neuzen in het toch wel brede werkveld van de sociaal werkers meer dan ooit in dezelfde richting wijzen. Alle belanghebbenden verklaren zich akkoord met de vijf krachtlijnen die de conferentie heeft opgeleverd. Hiermee zetten we het sociaal werk opnieuw op de kaart en de rol die ze vervullen ten aanzien van alle burgers en in het bijzonder de meest kwetsbaren.”

De 5 krachtlijnen

  • Verbindend werken: Sociaal werkers zijn uitermate goed geplaatst om verbindend te werken. Door mensen te verbinden met elkaar, met hun buurt en maatschappelijke instituties zoals school, werk en juridische diensten worden ze versterkt. Niet enkel als individu of als groep, maar ook met de bedoeling om problemen en noden collectief aan te pakken en het beleid en de samenleving mee op hun verantwoordelijkheid aan te spreken.
  • Laagdrempelig en nabij werken: Sociaal werkers zijn aanwezig in de nabijheid en de leefwereld van kwetsbare personen. Zowel in de thuissituatie, als in laagdrempelige werkingen zoals buurtwerk, lokale dienstencentra en verenigingen waar armen het woord nemen, werken sociaal werkers ondersteunen sociaal werkers personen en groepen . Deze nabijheid wijst niet alleen op de fysieke aanwezigheid, maar zorgt er ook voor dat de agenda altijd samen met de betrokkenen wordt bepaald.
  • Politiserend werken: Politiserend werken zit in het DNA van de sociaal werker. Sociaal werkers trekken en organiseren mee de dialoog rond maatschappelijke ontwikkelingen, evoluties en problemen. Ze  waarborgen mee de toegang tot rechten en kaarten ook de structurele factoren die sociale rechtvaardigheid belemmeren aan. Samen met de doelgroep zoeken ze mee naar oplossingen en beïnvloeden ze op diverse manieren het beleid.
  • Generalistisch werken: Via hun centrale plaats in de hulpverlening hebben sociaal werkers een helikoptervisie. Sociaal werkers komen vaak in contact met cliënten die op meerdere levensdomeinen problemen ondervinden op vlak van huisvesting, gezondheid, inkomen, werk, opvoeding, zinvolle sociale activiteiten. Zij beseffen dat die verschillende aspecten van iemands leven elkaar beïnvloeden en behouden het overzicht over de gehele situatie van de cliënt. De sociaal werker gidst de cliënt als een generalist door het diverse landschap van sociale voorzieningen die elk op een ander aspect van de situatie inspelen. De sociaal werker faciliteert de samenwerking tussen die voorzieningen en ziet erop toe dat er een integraal antwoord komt op de vragen en noden van de cliënt. 
  • Procesmatig werken: Sociaal werk is mensenwerk en maatwerk. Sociaal werkers zetten het proces dat wordt afgelegd voorop. De uitkomst van het werk ligt nooit vooraf vast. Telkens weer wordt ingespeeld op de concrete situatie en de ervaringskennis van de doelgroep. De sociaal werker zet hun participatie centraal.

>> Deze 5 krachtlijnen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en komen op diverse manieren in alle sterke sociaalwerkpraktijken aan bod.

Beleidsantwoord: strijd tegen onderbescherming
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De sociaalwerkconferentie is geen eindpunt. Op basis van het eindrapport formuleren we 16 beleidsacties die een eerste antwoord zijn op de aanbevelingen van de werkgroepen opgenomen in het eindrapport. Deze acties zullen worden aangevuld en opgevolgd vanuit een breed overleg met sociaal werkers uit alle beleidsdomeinen, gebruikers, opleidingen en onderzoekers.”

In de geformuleerde acties wordt aangegeven hoe de krachtlijnen en thema’s van de sociaalwerkconferentie verder vorm kunnen krijgen in bestaande beleidsontwikkelingen. De bijdrage van sociaal werk aan het verhaal van vermaatschappelijking van de zorg en de strijd tegen onderbescherming staan daarbij centraal. Daarnaast wordt ook ingegaan op thema’s zoals marktwerking in het sociaal werk, diversiteit in de samenleving, ontschotting en innovatie in het sociaal werk.

Geïntegreerd breed onthaal
Naar aanleiding van de conferentie en aansluitend bij het realiseren van sociale grondrechten worden ook de resultaten van de projecten geïntegreerd breed onthaal gepresenteerd. Het onderzoeksrapport over deze projecten, waarbij de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de centra algemeen welzijnswerk en de OCMW’s samenwerken om een kwalitatief onthaal voor alle burgers te realiseren is klaar. De conclusie is dat er grote gedragenheid is voor de doelstellingen en werkingsprincipes en dat er effectief meer rechten gerealiseerd kunnen worden.
De conclusies dienen als leidraad voor de concretisering in het uitvoeringsbesluit op het decreet lokaal sociaal beleid dat aan de Vlaamse Regering zal worden voorgelegd. Tegelijkertijd zullen middelen worden ingezet om de verdere ontwikkeling van deze aanpak te ondersteunen.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.