Om meer personeel in te zetten voor bewoners met een zwaar zorgprofiel ontvangen 391 woonzorgcentra vanaf 1 juli meer middelen. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, zet hiervoor 22 miljoen euro in.

De zorgzwaarte van de bewoners in de woonzorgcentra neemt elk jaar toe waardoor meer zorgpersoneel nodig is. Deze legislatuur heeft de Vlaamse overheid hiertoe reeds 79 miljoen euro geïnvesteerd. Voor 2019 komt hier nog eens substantiële 22 miljoen bovenop, goed voor 400 extra werkkrachten. Dit brengt het totale bedrag voor de financiering van zorgzwaarte op 101 miljoen voor deze legislatuur, wat neerkomt op ongeveer 2.000 bijkomende voltijdse equivalenten zorgpersoneel.

Zorgplanning
De woonzorgcentra die zich het afgelopen jaar aantoonbaar hebben ingezet op de zorg van zwaar zorgbehoevende bewoners komen nu in aanmerking voor een bijkomende erkenning (de vroegere RVT-erkenning) en financiering. In totaal betekent dit dat er voor bijna 3.000 woongelegenheden in de bestaande woonzorgcentra meer zorgpersoneel kan worden gefinancierd.

Verdeling bijkomende erkenningen (RVT’s):

De toewijzing van de bijkomende erkenning gebeurt aan de hand van gegevens die aantoonbaar maken dat de geselecteerde woonzorgcentra zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor de zorg van zwaar zorgbehoevende bewoners, maar nog geen bijkomende financiering hiervoor bekwamen.

Minister Vandeurzen heeft bovendien de opdracht gegeven voor een onderzoek naar de aanpassing van de personeelsnormen om hen beter af te stemmen op de wijzigende noden van de bewoners van de woonzorgcentra.

Levenskwaliteit en werkbaar werk

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Woonzorgcentra staan voor een grote uitdaging om de betaalbaarheid en de noodzakelijke toename van de zorgende handen te realiseren. De ingeslagen weg van de afgelopen legislatuur moet nu onverkort worden verdergezet willen we de kwaliteit van het leven en de zorg van de zeer kwetsbare en zorgafhankelijke bewoners én het werkbaar werk van het zorgpersoneel blijven waarborgen.”