Met meer dan een half miljard euro doet de Vlaamse Regering bij de begrotingsopmaak 2019 een historische investering in welzijn en zorg. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Met een nooit eerder gezien bedrag in ons beleidsdomein zetten we verder in op de zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen, jongeren, gezinnen en zetten we resoluut in op een warme samenleving in Vlaanderen.”

Jeugdhulp
Er wordt extra geïnvesteerd in het integrale jeugdhulpaanbod uit de verschillende betrokken sectoren (Jongerenwelzijn, de geestelijke gezondheidszorg, personen met een handicap, algemeen welzijnswerk, Kind en Gezin) voor een zeer nabij aanbod van opvoedingsondersteuning, laagdrempelige hulp en ondersteuning bij vragen over geestelijke gezondheid. Daarnaast gaan er ook extra middelen naar minderjarigen voorzien voor personen met een handicap.

De middelen voorzien voor Jongerenwelzijn worden versterkt met meer dan 34 miljoen euro.

Personen met een handicap
De Vlaamse Regering zet in 2019 de laatste stap op het uitbreidingspad van 330 miljoen euro in deze legislatuur voor de sector personen met een handicap. Dit jaar kwam er 72 miljoen bij. In 2019 zal een bijkomende opstap van 100 miljoen euro het nieuwe beleid ondersteunen voor verdere zorggarantie voor personen met een handicap.

Met die bijkomende middelen wordt de garantie op zorg voor meerderjarige personen met een handicap behouden in noodsituaties aan wie automatisch een budget wordt toegekend. Tevens wordt zorggarantie gecreëerd voor de jonge volwassenen vanaf 21 jaar die nog ondersteuning krijgen vanuit het aanbod van minderjarigen. Hun ondersteuning wordt omgezet in een persoonsvolgend budget zodat de jongvolwassene zijn ondersteuning ook als volwassene gegarandeerd krijgt en er extra ruimte komt in het aanbod minderjarigen.

Ten slotte worden natuurlijk middelen vrijgemaakt om wachtenden in de prioriteitengroepen een persoonsvolgend budget toe te kennen en worden extra budgetten voorzien voor personen met niet-aangeboren hersenletsel met hoge zorgnoden en geïnterneerde personen met een handicap. Ook voor minderjarigen worden middelen voorzien voor bijkomende rugzakfinanciering.

In totaal komt er voor de sector personen met een handicap 100 miljoen euro bij.

Geestelijke gezondheidszorg
Binnen de ondersteuning via het groeipad jeugdhulp wordt prioritair ingezet op de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren (2,4 miljoen euro). Bovendien wordt het aanbod voor volwassenen met psychische problemen met 5,2 miljoen euro versterkt. Hierbij zetten we o.a. in op de verslavingszorg, met bv. de uitbouw van een residentieel centrum voor mensen met een verstandelijke beperking en een verslavingsproblematiek in de Kempen, een structurele inbedding van onlinehulpverlening bij de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en een uitbreiding van het psychosociale revalidatieaanbod.

Voor de geestelijke gezondheidszorg waarover Vlaanderen bevoegdheid heeft, wordt 7,6 miljoen euro uitgetrokken.

Vlaamse sociale bescherming
De bevoegdheden mobiliteitshulpmiddelen en woonzorgcentra worden op 1 januari 2019 geïntegreerd in de Vlaamse sociale bescherming. In deze opstart worden de middelen voorzien om de carenzperiode voor palliatieve patiënten op te heffen voor de toekenning van het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden en worden in de woonzorgcentra bijkomende financiering geïnjecteerd specifiek voor bewoners met jongdementie. Op deze manier kan de dagprijs verlagen die personen met jongdementie in het woonzorgcentrum moeten betalen. We voeren een nieuw beleid inzake mobiliteitshulpmiddelen dat leeftijdsonafhankelijk wordt.

De uitkeringen in het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (de oude zorgverzekering) stijgen met 16 miljoen euro.

Woonzorg
Het is de uitdrukkelijke wens van de Vlaming zo lang mogelijk thuis te wonen, ook bij stijgende ouderdom en zorgnood. Om aan deze wens tegemoet te komen trekt de Vlaamse Regering 16,6 miljoen euro uit. Meer investeringen gaan derhalve naar thuiszorg en dagverzorging.

Ook voor woonzorgcentra worden extra middelen uitgetrokken. De zorgzwaarte van de bewoners in de woonzorgcentra neemt toe. Wie in een voorziening verblijft, heeft doorgaans meer zorg nodig dan vroeger. Om de kwaliteit van zorg te garanderen maakt de Vlaamse Regering daarom 31,7 miljoen euro vrij voor extra personeel om de stijgende zorgzwaarte op te vangen. Daarmee wordt voorzien in onder andere voor 22 miljoen euro bijkomende RVT-plaatsen en kan de financiering van het personeel hervormd worden. Daarnaast stijgt het krediet nog met 15 miljoen euro, onder andere op basis van het stijgend aantal woongelegenheden en de vergrijzing van het zorgpersoneel.

In totaal gaat 63 miljoen euro naar de versterking van de woon- en ouderenzorg.

Kinderopvang
Voor de kinderopvang wordt verder ingezet op de leefbaarheid en de uitbreiding van het aanbod, zowel voor de initiatieven met een vrij tarief als voor de initiatieven die het inkomenstarief aanbieden. De gezinsopvang opwaarderen en uitbreiden in de regio’s met de grootste noden, zijn tevens een expliciete doelstelling. Naast deze investeringen wordt met het Groeipakket in de kinderopvangtoeslag voorzien waarmee de ouders die gebruik maken van niet-inkomensgerelateerde kinderopvang worden ondersteund met een toeslag van 3,23 euro per kind per opvangdag.

Voor het groeipad van de kinderopvang van baby’s en peuters wordt 37 miljoen euro extra voorzien.

Groeipakket
De start van het groeipakket vindt plaats op 1 januari 2019. Daarvoor is een budget van 3,86 miljard euro in de begroting voorzien. Aan het budget van deze Vlaamse versie van de kinderbijslag wordt voor de opstart 83,6 miljoen euro toegevoegd vanuit de schooltoelagen. Daarbovenop komt er specifiek voor de opstart van het groeipakket nog 175 miljoen euro bij, waarmee o.a. de middelen door eerdere niet-indexatie terug in het groeipakket worden geïnjecteerd.

De start van het groeipakket doet de uitgaven met 258,6 miljoen euro toenemen.

Andere maatregelen
Ten slotte wordt ingezet op een divers palet aan maatregelen die dienen voor een kwalitatieve zorg dichtbij de mensen. Zo worden middelen vrijgemaakt voor extra welzijnswerkers en preventie, goed voor 22,6 miljoen euro. Daarin zijn ook technische aanpassingen begrepen, zoals middelen voor de anciënniteitsevolutie van het personeel. De indexering van de loonuitgaven komt daar nog bovenop.

Koopkracht
De Vlaamse Regering sloot eerder een intersectoraal akkoord met de werkgevers en werknemers in de non-profitsectoren. De overeengekomen maatregelen inzake werkbaarheid, uitbreiding en kwaliteit vinden in deze begroting hun vertaling. Ook een verhoging van de koopkracht werd afgesproken.

Daarvoor wordt in deze begroting een opstap voorzien van 28,4 miljoen euro.

Infrastructuur en VIPA
In 2019 wordt ook voor investeringen in de welzijns- en zorginfrastructuur extra budget voorzien. De infrastructuurinvesteringen die in 2018 al voorzien waren, worden opgetrokken van 115 miljoen euro tot 140 miljoen euro. Concreet gaat het om gebouwen voor personen met een handicap, kinderopvang, maatregelen tegen agressie, kinder- en jeugdpsychiatrie, ziekenhuizen,…

De Vlaamse Regering voorziet ten slotte een bijkomende investeringsimpuls van 25 miljoen euro voor infrastructuur.