Veel lokale besturen ondernemen acties en projecten om hun inwoners te stimuleren tot een gezonde leefstijl en hen te beschermen tegen gezondheidsrisico’s. Maar vooral in kleinere gemeenten ontbreekt het soms aan personeel en middelen om die preventiewerking structureel te voeren in het lokale beleid. Daarom heeft de Vlaamse Regering gisteren principieel beslist om gemeenten te ondersteunen met een subsidie voor lokale preventiewerking, met nog extra geld voor kwetsbare groepen. Daarmee kunnen gemeenten personeel inzetten voor hun preventiewerking. Voorwaarde is wel dat ze ook eigen middelen inzetten en een samenwerking aangaan met minstens één aanpalende gemeente.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Om het preventief gezondheidsbeleid te laten aanslaan, moeten we inzetten op methodieken die wetenschappelijk onderbouwd zijn en waarmee we iedereen bereiken. Ook de meer kwetsbare groepen van de bevolking. Gemeenten krijgen nu al ondersteuning van de lokale gezondheidsinitiatieven of logo’s. Met deze subsidie willen we ook kleine gemeenten de financiële hulp geven om hun ambitie van gezonde gemeente waar te maken.”

Subsidie
De gemeente kan een forfaitaire subsidie krijgen en een subsidie per inwoner. Voor inwoners met een verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering ontvangt de gemeente nog een bijkomende subsidie. Dat biedt hen de mogelijkheid om extra in te zetten op deze specifieke doelgroepen en om hun lokale preventiewerking uit te bouwen. In ruil voor die subsidie zijn ze verplicht om samen te werken met minstens één andere, aanpalende gemeente in hun eerstelijnszone en om extra personeel in te zetten voor preventiewerk. De gemeenten moeten ook zelf bijdragen om het lokale preventiewerk uit te bouwen.

Hoeveel subsidies in totaal worden toegekend, zal afhankelijk zijn van het aantal deelnemende gemeenten, maar wordt geraamd op 1,5 miljoen euro.

De reden om hiermee vooral aan de kleinere gemeenten een boost te geven, is dat zij vaak te kampen hebben met capaciteitsproblemen voor het voeren van een lokaal preventief gezondheidsbeleid. Alle gemeenten kunnen voor hun preventieve werking vrijblijvend een beroep blijven doen op ondersteuning door Logo’s (Lokaal gezondheidsoverleg) en het aanbod van andere organisaties binnen het preventieve gezondheidsbeleid.

Werken rond preventiethema’s
De subsidie aan de gemeenten wordt toegekend via het Logo van de regio, maar de gemeente kan autonoom beslissen op welke preventieve thema’s en acties ze de middelen wil inzetten. Uiteraard blijven de Logo’s hun rol spelen om de gemeenten te begeleiden en te ondersteunen in hun preventief gezondheidsbeleid en bij het inzetten van correcte, evidence-based preventiemethodieken die beschikbaar zijn op www.preventiemethodieken.be.

In sommige gemeenten van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant bestond er al intergemeentelijke preventiewerking rond drugsgebruik. Met de nieuwe subsidie is het de bedoeling die werking uit te breiden naar andere gemeenten en andere preventiethema’s.

>> Het besluit hierover zal nu voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State. De informatie voor Logo’s en lokale besturen zal worden gebundeld op www.zorg-en-gezondheid.be/lokaal-preventiebeleid.

Meer info over preventie: https://www.preventiemethodieken.be/levensdomein-lokale-gemeenschap