Zoals in de beleidsnota van de minister is aangekondigd, moet een meerjarenbudget de uitvoering van het “Perspectiefplan 2020 Nieuw Ondersteuningsbeleid voor Personen met een Handicap” mogelijk maken . Nu de begroting door de regering is goedgekeurd, heeft de minister het financieel groeipad voor de sector bepaald en aan het agentschap meegedeeld.

De budgettaire mogelijkheden van de Vlaamse regering zijn, gelet op de economische recessie, beperkt. Iedereen is er zich van bewust dat dit een weerslag heeft op de begroting. Naar de sector voor Personen met een Handicap toe, zal ervoor gezorgd worden dat deze weerslag beperkt blijft. Daartegenover staat dat de Vlaamse regering toch substantieel wil blijven investeren in bijkomende uitbreiding en zorgvernieuwing, en dat dit best gebeurt binnen een meerjarenperspectief.

Het budgettair meerjarenplan moet toelaten Perspectief 2020 uit te voeren en in grote mate te richten op de uitbreiding van de handicapspecifieke ondersteuningsmogelijkheden. Het groeipad dat naar voor wordt geschoven respecteert de principes, zoals bepaald in de resolutie goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 28 april 2009, en meer bepaald in het punt: “het structurele tekort in de gehandicaptensector systematisch en versneld afbouwen door vanaf het eerste jaar van de volgende legislatuur de beleidskredieten voor de (semi)residentiële voorzieningen, het persoonlijk assistentiebudget, de individuele materiële bijstand en de multidisciplinaire teams globaal substantieel te verhogen, dit met een bedrag dat niet geringer is dan de budgettaire inspanningen die tijdens de voorbije legislatuur werden geleverd, in functie van een uitbreidingsbeleid dat jaar per jaar wordt doorgezet.” In de voorbije legislatuur werd 128 miljoen euro ingezet.

De Vlaamse Regering stelt volgend meerjarenbudget voorop voor het zorgvernieuwings- en uitbreidingsbeleid in de sector voor Personen met een Handicap:

- 2010: 22,5 miljoen euro (reeds toegekend en in uitvoering)

- 2011: 30 miljoen euro (reeds beslist bij BO2011 en beleidsbrief)

- 2012: 30 miljoen euro

- 2013: 30 miljoen euro

- 2014: 33 miljoen euro

Dit leidt tot een totale inzet van 145,5 miljoen euro. Dit groeipad staat los van de eventuele bijkomende budgetten die jaarlijks aan het VAPH worden toegekend ingevolge endogene factoren zoals de weddedrift.

Deze goedkeuring is een belangrijk signaal naar de sector, zodat binnen de regionale overlegorganen de besprekingen kunnen gevoerd worden in een meerjarenperspectief. Deze goedkeuring is echter nog geen toelating tot concrete invulling. Om de beschikbare middelen maximaal te laten aansluiten op de ontwikkelingen binnen de zorgvernieuwing, en er mee de motor van laten te zijn, kan de concretisering maar plaats vinden in overleg met de veranderingsmanager zorgvernieuwing. Deze functie zal in de loop van de volgende maanden worden ingevuld.

Deze beslissing van de Vlaamse regering is een belangrijke stap voor alle geledingen binnen de sector. De Minister wijst erop dat dit een solide basis vormt voor de uitwerking van een samenhangend en vernieuwend uitbreidingsbeleid gedurende de volgende jaren.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.