Jeugdhulpverleners worden steeds vaker geconfronteerd met kinderen en jongeren bij wie er sprake is van een meervoudige problematiek. Uit onderzoek is gebleken dat minstens één op drie jongeren die in de jeugdhulp begeleid wordt, psychisch kwetsbaar is. Vlaanderen zet daarom op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een hulpprogramma ‘gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren die in de jeugdhulp verblijven’ op. De Vlaamse overheid trekt hiervoor 2 miljoen euro per jaar uit. Dat kondigde de minister aan tijdens een bezoek aan Psychiatrisch Ziekenhuis Asster in Sint-Truiden.

Ondersteuning komt naar de jongeren zelf

“We versterken het aanbod van de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg op de werkvloer van de voorzieningen in de jeugdhulp. Door dit programma krijgen kinderen en jongeren in de jeugdhulp ook voor hun geestelijke gezondheid meer zorg op maat aangeboden. Het is de bedoeling dat de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg opvoeders en begeleiders in de jeugdhulp in de praktijk ondersteunen. Hierdoor komt de hulp voor jongeren die psychisch kwetsbaar zijn, naar hen toe, in plaats van andersom,” aldus Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid
Het hulpprogramma past binnen de steeds groter wordende focus op vroegdetectie en -interventie, een principe dat ook expliciet wordt benoemd in het Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid. Outreachende geestelijke gezondheidszorg waarbij de zorg zich verplaatst naar wie ondersteuning nodig heeft – in dit geval de jongere of jeugdhulp – in plaats van andersom, wint aan terrein. Het hulpprogramma bekrachtigt dit principe.
Deze vorm van geestelijke gezondheidszorg biedt namelijk zorg aan kinderen en jongeren in hun eigen leef- en leeromgeving, in dit geval: in de jeugdhulpvoorziening waar de jongere verblijft. Deze zorg is flexibel, mobiel, multidisciplinair en steeds op maat van het kind of de jongere en zijn context. Met de financiering van het programma kan dus bijvoorbeeld een kinder- en jeugdpsychiater mobiel ingezet worden in de voorzieningen van de jeugdhulp.

In het programma gaat bijzondere aandacht naar de gemeenschapsinstellingen (GI) die vaak jongeren met ernstige psychische stoornissen onthalen. De outreach-projecten die de afgelopen jaren reeds actief waren voor gemeenschapsinstellingen De Zande en De Kempen, worden met deze nieuwe financiering ook structureel in de werking van de gemeenschapsinstellingen ingebed. Hierin zit ook een structurele outreach-werking voor De Grubbe in Everberg vervat.

Het hulpprogramma bestaat uit vier modules:

  1. Module consult en advies, waarbij hulpverleners uit de geestelijke gezondheidszorg (zoals Centra Geestelijke Gezondheid en kinderpsychiatrische diensten) advies en intervisies geven aan hulpverleners of teams in de jeugdhulp over de aanpak van psychische problemen van kinderen en jongeren die in hun leefgroepen verblijven.
  2. Module diagnostiek, waarbij hulpverleners uit de geestelijke gezondheidszorg op vraag van een jeugdhulpvoorziening een kind of jongere met een vermoeden van psychische problematiek diagnosticeren. Deze diagnostiek zal plaatsvinden binnen de muren van de jeugdhulpvoorziening.
  3. Module behandeling, waarbij hulpverleners uit de geestelijke gezondheidszorg een kind of jongere binnen de jeugdhulpvoorziening multidisciplinair behandelen. Doel is de jongere (en zijn context) mee te helpen rehabiliteren en een (her)opname in een voorziening voor geestelijke gezondheidszorg te voorkomen.
  4. Module crisisverblijf, waarbij een kinderpsychiatrische dienst zich engageert tot een residentieel crisisverblijf of een time-out als de psychische problemen van een kind of jongere die in de jeugdhulp verblijft, escaleren en een residentiële opname noodzakelijk is. Deze module is uitsluitend inzetbaar voor vragen vanuit de gemeenschapsinstellingen en de organisaties voor bijzondere jeugdzorg die erkend zijn voor beveiligend verblijf.

Nieuw beleid geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren
Het hulpprogramma ‘Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren die in de jeugdhulp verblijven’ vindt zijn basis in de ‘Gids naar een nieuw beleid geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren’ die tot stand kwam na overleg tussen het federale niveau en de gemeenschappen. Het pas ook volledig binnen het decreet geestelijke gezondheid dat recent door het Vlaams Parlement goedgekeurd. Zowel het aanbod voor de minderjarige kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar) als voor jongeren uit de transitieleeftijd (18 tot 23 jaar en in uitzonderlijke situaties tot 25 jaar) wordt mee in het hulpprogramma opgenomen.

Het nieuwe programma wordt nu over Vlaanderen uitgerold en wordt intersectoraal uitgewerkt door de ‘Netwerken geestelijke gezondheid kinderen en jongeren’ en met de betrokken residentiële voorzieningen vanuit het Agentschap Opgroeien en VAPH.