Voor wie nood heeft aan verblijf in een woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf beschikt Vlaanderen over voldoende plaats. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, voegt een laatste golf woongelegenheden toe in de residentiële ouderenzorg. Bovendien wordt extra capaciteit gecreëerd voor de uitbreiding van thuiszorgvoorzieningen en een betere financiering van de zorgzwaarte. De initiatiefnemers in de sector werden op woensdag 22 mei 2019 in kennis gesteld van wie welke plaatsen wanneer kan realiseren (erkennings- en omzettingskalender in bijlage). Deze toekenning vertegenwoordigt een bijkomende investering van 162 miljoen euro voor de periode 2020-2025.

Voor de periode 2020-2025 beschikten initiatiefnemers in de Vlaamse residentiële ouderenzorg al over voorafgaande vergunningen om 7.307 plaatsen in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf uit te breiden. Minister Jo Vandeurzen heeft de initiatiefnemers, die over deze vergunningen beschikten, echter de kans geboden om alsnog een keuze te maken: ofwel realiseren ze daarmee bijkomende capaciteit in een woonzorgcentrum of een centrum voor kortverblijf, ofwel zetten ze de vergunningen om in een betere financiering van de zorg of in een thuiszorgvoorziening. Zij werden gevraagd om hun keuze ook af te toetsen bij actoren die actief zijn in eenzelfde eerstelijnszorgzone. De sector getuigde van een grote bereidheid om hierover met elkaar afspraken te maken zodat het aanbod meer op de lokale noden kon worden afgestemd. Deze week vernamen de initiatiefnemers of en wanneer hun keuze kan worden uitgevoerd. Zo bekomen zij rechtszekerheid voor hun project en kunnen zij nu concrete plannen maken.

Residentieel aanbod tot 2025 gegarandeerd
Vlaanderen heeft in de periode 2014-2019 een ongeziene aangroei van woongelegenheden in woonzorgcentra gerealiseerd en erkend. De uitbreiding van bijna 10.000 woongelegenheden tijdens deze legislatuur heeft de wachtlijsten voor deze woonzorgvorm vrijwel volledig doen verdwijnen. Met deze recentste investering komen daar voor de komende legislatuur nog eens meer dan 5.000 plaatsen bij in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf.

Wanneer de capaciteit in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf zoals gepland uitbreidt, zullen er in Vlaanderen maximaal 91.914 woongelegenheden beschikbaar zijn. Op dit ogenblik werkt een wetenschappelijk team van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, onder leiding van professor Erik Schokkaert aan een prognosemodel voor de zorg voor ouderen in Vlaanderen. Hierbij wordt een voorspelling gemaakt van het noodzakelijk zorgaanbod voor de residentiële ouderenzorg in Vlaanderen.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Voorlopige prognoses van het voorspellingsmodel dat in aanbouw is maken het aanneembaar dat als er in het jaar 2025 in Vlaanderen 91.914 woongelegenheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf beschikbaar zijn er een zo goed als dekkend aanbod is voor de verwachte vraag naar dit type van voorzieningen. Belangrijk is evenwel dat het meersporenbeleid dat we nu voeren gecontinueerd wordt en dat er ook in de thuiszorg nog verder wordt geïnvesteerd, zoals in de toename van het urencontingent gezinszorg. Zodra het model verfijnd is, kan hierover uitsluitsel worden gegeven.”

Meer keuzemogelijkheid of betere financiering zorgzwaarte
De omzetting van de voorafgaandelijke vergunningen in thuiszorgvoorzieningen biedt de woonzorgcentra de mogelijkheid hun zorgaanbod beter af te stemmen op de lokale behoeften. Zo komen er bijvoorbeeld, naast de vijf bestaande palliatieve dagverzorgingscentra in Vlaanderen, nog eens drie nieuwe dergelijke centra bij: in Knokke-Heist, Dentergem en Roeselare. De initiatiefnemers kozen er ook voor om voorafgaandelijke vergunningen in te zetten voor 1.840 bijkomende erkenningen in functie van de zorgzwaarte (omzetting van ROB naar RVT-erkenning).

Overzicht per provincie: