Een persoon brengt gemiddeld 85% van zijn tijd binnen door. De luchtkwaliteit binnenshuis is dus belangrijk voor de gezondheid. De laatste jaren is er veel nieuw onderzoek gevoerd naar de stoffen en omgevingsfactoren die daarbij een voorname rol spelen en de hoeveelheid vanaf dewelke er gezondheidsrisico’s zijn. Zo kan bepaald worden of er maatregelen genomen moeten worden. De Vlaamse Regering heeft dan ook haar definitieve goedkeurig gegeven aan een grondige update van het binnenmilieubesluit.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De luchtkwaliteit in een woning of publiek gebouw wordt door veel factoren beïnvloed, zoals de ligging, de bouwmaterialen en vooral ook door wat er in de woning gebeurt. Met dit besluit scheppen we duidelijkheid over welke factoren en stoffen we in de gaten moeten houden en welke normen daarbij aanvaardbaar zijn. We hanteren daarvoor de meest recente resultaten van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Onze administratie krijgt meer genuanceerde mogelijkheden om in te grijpen in het belang van de bewoner van de woning of voor de gebruiker van het publiek toegankelijk gebouw.”

Vervuilende stoffen
Het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 bevat richtlijnen die een gezond binnenmilieu omschrijven en geeft daarbij over een hele reeks stoffen en factoren richt- en interventiewaarden.

Nieuw wetenschappelijk onderzoek, Vlaamse meetcampagnes in woningen en publiek toegankelijke gebouwen en evoluties in bouwmaterialen, isolatie- en ventilatiemogelijkheden maken dat dat besluit aan een update toe was.
Het gewijzigde besluit omschrijft onder andere volgende stoffen en factoren als een gezondheidsrisico binnenhuis:

  • Chemische factoren: koolstofmonoxide, koolstofdioxide, metallisch kwik, ozon, benzo(a)pyreen, fijn stof, stikstofdioxide, asbest en vele andere chemische stoffen
  • Fysische factoren, zoals temperatuur, relatieve vochtigheid, tocht en elektromagnetische straling.
  • Biologische factoren zoals schimmel, mijten en ongedierte.

Ook tabaksrook wordt vanaf nu opgenomen in het lijstje gezondheidsrisico’s binnenshuis. Bart Bautmans, teamverantwoordelijke milieugezondheidszorg bij het Agentschap Zorg en Gezondheid: “We weten natuurlijk al langer dat tabaksrook schadelijk is voor de gezondheid, ook als je niet zelf rookt. De rook brengt kankerverwekkende stoffen in de lucht, waarvan polycyclische aromatische koolwaterstoffen of PAK’s wellicht de bekendste zijn. Door tabaksrook op te nemen in dit besluit, bestempelen we het nu ook officieel als een vervuiler binnenshuis en willen we er extra rond sensibiliseren. Er is voor tabaksrook in feite geen ondergrens, elk beetje is schadelijk.”  

Richt- en interventiewaarden
Voor deze vervuilende factoren geeft het besluit richtwaarden aan die weergeven vanaf welke hoeveelheid er gezondheidsrisico’s kunnen optreden. Daarbij richt het zich op risico’s als gevolg van blootstelling op lange termijn (chronisch) en geeft het een ‘alert’ voor blootstelling op korte termijn (acuut). Die richtwaarden zijn in eerste instantie sensibiliserend bedoeld.

Vooral voor de chemische factoren zijn er ook interventiewaarden opgenomen. Als deze overschreden worden, kan de Vlaamse administratie maatregelen opleggen. Nieuw in het besluit is dat er nu ook beter rekening gehouden wordt met de ernst van het gezondheidseffect bij langdurige blootstelling en kunnen er maatregelen getroffen worden om onbewoonbaarheid te vermijden. Zo kan een ventilatie-advies al snel de duur van blootstelling aan hogere waarden beperken zodat het risico aanvaardbaar wordt.

Het besluit voorziet de mogelijkheid om onderzoeken in te stellen in particuliere woningen en publiek toegankelijke gebouwen. Indien een arts bijvoorbeeld vermoedt dat de woning van zijn patiënt aanleiding geeft tot gezondheidsklachten, kan deze een beroep doen op een medisch milieukundige van de Logo’s om meer informatie in te winnen of een gemotiveerd woningonderzoek aan te vragen.

Zijn in een woning of publiek gebouw de interventiewaarden overschreden, dan kunnen er saneringsmaatregelen worden genomen. Voorheen moest bij een ernstige overschrijding van de interventiewaardes de gemeente geadviseerd worden om een woning onbewoonbaar te verklaren. Door het nieuwe besluit kunnen bewoners toch beschermd worden zonder dat ze hun woning verliezen. Het gaat dan bijvoorbeeld over maatregelen om de vervuiling te verminderen of weg te nemen, gedurende een bepaalde periode intensief te ventileren, of het blootstellingniveau te beperken in de tijd.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.