Voortaan kunnen personen met een handicap eenvoudiger onder hetzelfde dak dezelfde zorgen krijgen zoals ook voor bijvoorbeeld ouderen mogelijk is. De Vlaamse Regering zette namelijk op de ministerraad van 22 februari het licht op groen om de bouw van WVG-voorzieningen te vergemakkelijken die multifunctioneel inzetbaar zijn en open te stellen voor meerdere zorgvormen, voor een breder publiek en buiten de reguliere werkuren.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Door deze administratieve vereenvoudiging kunnen voorzieningen over de tijd heen zonder fundamentele verbouwingen van bestemming wijzigen, kunnen ze tijdens en buiten de uren opengesteld worden voor derden en kunnen verschillende zorgvormen eenvoudiger in één gebouw worden gerealiseerd.”

Meerdere zorgvormen onder één dak
Dit besluit stemt de infrastructuurnormen over de sectoren Welzijn, Volksgezondheid en Gezin maximaal op elkaar af zodat de integratie van verschillende zorgvormen in één gebouw gefaciliteerd wordt. Op die manier kunnen (kwetsbare) jongeren, ouderen of personen met een handicap makkelijker onder één dak terecht, eventueel gecombineerd met bijvoorbeeld ambulante diensten. De minister van Welzijn krijgt de mogelijkheid om voor zijn vergunnings- en subsidiebeslissingen van de betrokken regelgeving af te wijken om de combinatie van verschillende functies mogelijk te maken.

Zorggebouwen openstellen
Voor minister Vandeurzen is het inbedden van de zorg in de buurt een prioriteit. Om die buurtgerichte zorg te realiseren bepaalt de Vlaamse Regering nu duidelijk dat alle zorggebouwen die een subsidie van de Vlaamse overheid kregen hun deuren kunnen openstellen voor derden zolang de kwaliteitsvolle werking van de betrokken voorziening niet in het gedrang gebracht wordt. Het gaat hier bijvoorbeeld over vergaderzalen, sportinfrastructuur of feestzalen.

Minister Vandeurzen: “Op deze manier zorgen we ervoor dat de zorg niet op een eiland plaatsvindt en zwengelen we de dynamiek aan die van buurtgerichte zorg kan uitgaan.”