Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Jo Vandeurzen
Nieuwjaarsbrief
Gelukkig nieuwjaar! Mijn beste wensen voor een voorspoedig 2019.
HPV-vaccinatie ook voor jongens
Vlaanderen trekt extra geld uit om vaccins aan te kopen voor de inenting van jongens tegen het Humaan Papillomavirus (HPV) vanaf volgend schooljaar. Eerder dit jaar werd bij de begrotingscontrole al extra geld voorzien voor een verbeterde versie van het vaccin voor meisjes waardoor een inenting beschermt tegen 90% van de types die baarmoederhalskanker uitlokken. Op basis van het laatste advies van de Hoge Gezondheidsraad blijkt dat ook bij jongens, dankzij het vaccin, aanzienlijke gezondheidswinst geboekt kan worden. De investering bedraagt, op een termijn van drie jaar, 6,5 miljoen euro.
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “We gaan vanaf het schooljaar 2019-2020 over tot het gratis ter beschikking stellen van deze vaccins voor jongens in het eerste jaar secundair onderwijs. De ouders en de kinderen worden hierover geïnformeerd via de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) aan het begin van het schooljaar en zullen, zoals bij elke vaccinatie, hun toestemming moeten verlenen voor de vaccinatie.”
Academische werkplaats autisme: oplossingen voor een autismevriendelijk Vlaanderen
Van Vlaanderen een autismevriendelijke samenleving maken, dat is wat de Academische Werkplaats Autisme (AWA) ambieert. Ze slaat een brug tussen praktijk en wetenschap: onderzoekers gaan samen met mensen met autisme, hun familie, professionelen en beleidsmakers op zoek naar oplossingen waardoor mensen met autisme beter kunnen participeren in onze samenleving.
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De AWA vloeit voort uit het Vlaams Actieplan Autisme dat we in 2017 gelanceerd hebben. Zij is een essentieel hulpmiddel om aan de participatieproblemen van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme tegemoet te komen. Uiteindelijk moet de opgedane kennis via de AWA vrij toegankelijk worden gemaakt zodat ook andere organisaties ermee kunnen werken.”
Agentschap Opgroeien voor alle kinderen en jongeren en gezinnen
Op voorstel van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, keurde de Vlaamse Regering definitief het ontwerp van decreet goed over de fusie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn. Dit eengemaakte agentschap krijgt als naam Opgroeien.
De krachten worden gebundeld om alle kinderen en jongeren, en hun gezinnen, die in Vlaanderen en Brussel opgroeien maximaal te ondersteunen.
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Structureel samenwerken over de grenzen van sectoren heen is een rode draad doorheen ons beleid. Het samengaan van Kind en Gezin en Jongerenwelzijn, met input van de sector voor personen met een handicap, is een cruciale stap voor een betere en efficiëntere dienstverlening. Ik reken op alle medewerkers om van de fusie een succes te maken en heb er het volste vertrouwen in dat ze zich maximaal blijven inzetten om samen kansen te creëren voor alle kinderen, jongeren en hun gezinnen.”
Strakkere aanpak van tienerpooiers en betere detectie en begeleiding van hun slachtoffers
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, kondigde nieuwe acties aan voor een beter afgestemde opvang van slachtoffers van tienerpooiers die ook aansluiten op een strakkere aanpak van de daders van deze vorm van mensenhandel.
Jo Vandeurzen: “Experten en slachtoffers geven aan ook nood te hebben aan opvang in veilige, maar huiselijke context waarin geborgenheid centraal staat en waarin ook ondersteuning op juridisch vlak opgenomen is. Daarom bouwen we een gecoördineerd hulpprogramma uit met diverse vormen van hulp en expertise die goed op elkaar zijn afgestemd en inzetbaar op maat van de slachtoffers. Dit komt bovenop de capaciteit die we reeds gecreëerd hebben voor beveiligde opvang en intensieve contextbegeleiding.”
Pleeggezinnen krijgen meer pleegzorgverlof
Sinds de hervormingen van Pleegzorg wordt actief ingezet op pleegzorg als eerste keuze als kinderen niet meer thuis kunnen blijven. In 2017 verbleven in Vlaanderen 7.568 kinderen en jongeren in een pleeggezin. Dit is een stijging met meer dan 1.000 kinderen en jongeren die in een pleeggezin terecht kunnen en dit op 2 jaar tijd. Federaal minister van Werk, Kris Peeters werkt daarom maatregelen uit om pleegouders te ondersteunen: “We bieden pleegouders de tijd en ruimte om hun engagement waar te maken. Pleegouders geven warmte en steun aan kinderen die in moeilijke omstandigheden opgroeien. Hun inzet is van ontzettend groot belang voor het welzijn van veel kinderen.”
De Vlaamse Regering trekt voor 2019 nog eens 55 miljoen uit voor de verdere versterking en groei van de jeugdhulp. Gezinnen, kinderen en jongeren die op de jeugdhulp in Vlaanderen een beroep doen, moeten zo vroeg mogelijk de ondersteuning en zorg krijgen die het best op hun situatie van toepassing is. Dit geldt ook voor pleegkinderen.
Lokale besturen krijgen kant-en-klare gezondheidsenquête om gezondheidsstatus van bevolking te meten
Melle voerde in 2018 als eerste lokale bestuur in Vlaanderen een lokale preventieve gezondheidsenquête uit. 1.021 inwoners van de gemeente vulden een vragenlijst in over hun gezondheid, alcohol, tabak, lichaamsbeweging en voeding. Het was een geslaagde test om te onderzoeken of zo’n gezondheidsenquête kant-en-klaar kan worden aangeboden aan lokale besturen en of het haalbaar is voor grote en kleine gemeenten om haar uit te voeren. De lokale gezondheidsenquête is opgesteld door Sciensano en gebaseerd op de nationale gezondheidsenquête. Ze moet gemeentes in staat stellen de gezondheidsstatus van hun bevolking te meten en te vergelijken met de algemene gezondheidsstatus in Vlaanderen. Die informatie kunnen ze gebruiken voor hun lokale (preventieve) gezondheidsbeleid, beleidsbeslissingen en -prioriteiten.
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Daarom geef ik de Logo’s de opdracht om de gemeentes daarin te ondersteunen, zodat vanaf 2019 meer gemeentes de lokale gezondheidsenquête kunnen afnemen. Zo kunnen de nieuwe lokale besturen er rekening mee houden in hun meerjarenplanning en in hun lokaal sociaal beleid. Deze enquête past in onze Vlaamse Gezondheidsdoelstelling om de Vlaming gezonder te laten leven.”
Op de weg vooruit met Jo
35 jaar Diabetesliga Midden-Limburg
EXPOO-congres over de Huizen van het Kind
Eerstesteenlegging gemeenschapsinstelling De Grubbe in Everberg
Ieder Talent Telt in Social Profit!
Ondertekening met VVSG van geïntegreerd breed onthaal
>
>
>
>