Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Jo Vandeurzen
Nieuwsbrief
CD&V pakt uit met 3X3 Zorgplan voor uw levenskwaliteit
We hebben de beste zorg van de wereld. Dat willen we zo houden. Daarom stelden Bianca Debaets, Wouter Beke en Jo Vandeurzen het 3X3 Zorgplan voor dat CD&V op tafel legt om onze levenskwaliteit verder te verbeteren. De partij mikt op drie grote doelstellingen: ziektes helpen voorkomen, de drempel naar zorg verlagen en de kwaliteit van zorg verbeteren. Om te voorkomen dat mensen ziek worden, is preventie cruciaal.
Bianca Debaets: "Zo willen we verslavingen helpen voorkomen door de verkoop van alcohol aan tankstations in te perken, te ijveren voor een totaalverbod op tabaksreclame en voor een verbod op onlinegokken tot 21 jaar. Om het stigma rond geestelijke gezondheidsproblemen weg te werken, kiezen we ervoor om de EHBO-cursussen geestelijke gezondheidszorg te veralgemenen."
Jo Vandeurzen "Bedoeling is dat mensen psychologische problemen sneller leren herkennen en dat we op een laagdrempelige manier omgaan met het oppikken van signalen.”
Om de drempel naar zorg te verlagen, pleit CD&V voor een daling van de administratieve last voor wie zorg nodig heeft, een verruiming van de persoonsvolgende financiering en het werken met zorgbudgetten voor bewoners van woonzorgcentra. "Bedoeling is om te gaan naar één inschaling, naar automatische rechtentoekenningen en te werken met één loket", zegt Vandeurzen. Om de kwaliteit van zorg te verbeteren, pleiten we ervoor de eerstelijnszones en de ziekenhuisnetwerken verder uit te bouwen. Daarnaast wil de partij ook meer mensen aansporen om te kiezen voor een job in de zorgsector. CD&V-voorzitter
Wouter Beke: “We voorzien 2,8 miljard euro extra middelen voor de gezondheidszorg, waarvan 1,5 miljard euro op Vlaams niveau (o.a. voor de sector personen met een handicap en de jeugdhulp) en 1,3 miljard euro federaal. Maar het gaat over meer dan budgetten alleen, we moeten ook blijven hervormen.”
De persoonsvolgende financiering in beeld
Met de persoonsvolgende financiering geven we de persoon met een beperking de regie over zijn zorg zelf in handen. Het geld om de ondersteuning te betalen, gaat nu rechtstreeks naar de persoon met een handicap zelf. Niet langer naar de voorzieningen. Zo kunnen personen met een beperking vrij de ondersteuning kopen die het beste bij hen past. Situaties waarbij mensen het halve land moeten doorkruisen op zoek naar de nodige zorg in de voorziening met het juiste aanbod, zijn niet langer van deze tijd. Hiermee is Vlaanderen op internationaal vlak een voorloper. Dankzij een ongeziene investering hebben alvast 12.000 personen extra de laatste 5 jaar dergelijke handicapspecifieke ondersteuning gekregen. Nu moeten we verder gaan op die ingeslagen weg om nog meer mensen zorggarantie te geven.
Forse financiële injectie in woonzorgcentra: 22 miljoen voor meer personeel
Om meer personeel in te zetten voor bewoners met een zwaar zorgprofiel ontvangen 391 woonzorgcentra vanaf 1 juli meer middelen. We zetten hiervoor 22 miljoen euro in.
De zorgzwaarte van de bewoners in de woonzorgcentra neemt elk jaar toe waardoor meer zorgpersoneel nodig is. Deze legislatuur heeft de Vlaamse overheid hiertoe reeds 79 miljoen euro geïnvesteerd. Voor 2019 komt hier nog eens substantiële 22 miljoen bovenop, goed voor 400 extra werkkrachten. Dit brengt het totale bedrag voor de financiering van zorgzwaarte op 101 miljoen voor deze legislatuur, wat neerkomt op ongeveer 2.000 bijkomende voltijdse equivalenten zorgpersoneel.
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Woonzorgcentra staan voor een grote uitdaging om de betaalbaarheid en de noodzakelijke toename van de zorgende handen te realiseren. De ingeslagen weg van de afgelopen legislatuur moet nu onverkort worden verdergezet willen we de kwaliteit van het leven en de zorg van de zeer kwetsbare en zorgafhankelijke bewoners én het werkbaar werk van het zorgpersoneel blijven waarborgen.”
20 miljoen voor modernisering infrastructuur jeugdhulpvoorzieningen
In de zomer van 2018 konden jeugdhulpvoorzieningen intekenen op een oproep van Jo Vandeurzen om hun bestaande infrastructuur aan te passen. Doel: gebouwen zo (her)inrichten dat ze mogelijke agressie van verblijvende jongeren tempert of voorkomt. Die oproep blijkt aan een duidelijke nood in de sector te beantwoorden: 66 voorzieningen dienden een dossier in. Een jury bekijkt nu welke voorzieningen in aanmerking komen voor hun deel van de beschikbaar gestelde 20 miljoen euro.
Om beter om te gaan met begeleidingssituaties waar agressie in het spel is, kunnen niet enkel grootschalige renovaties uitgevoerd worden, ook kleinere werken en aanpassingen kunnen al een verschil maken. Zowel in kleine als grote ingrepen wil de Vlaamse Regering investeren. Van de 66 voorzieningen die intekenden, komen er 30 uit de sector personen met een handicap, 20 uit de geestelijke gezondheidszorg en 16 uit de bijzondere jeugdzorg.
“Moderne en kwaliteitsvolle infrastructuur die is aangepast voor een goede ondersteuning is van groot belang voor zowel de jongeren als de mensen die met deze jongeren aan de slag gaan,” zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, “want ook de ruimtelijke organisatie, de aangepaste bouw en de inrichting van de ruimte hebben een effect op het gemoed en het welbevinden van kinderen en jongeren en op de wijze waarop de hulpverlening georganiseerd kan worden.”
Met een gezonde geest naar een gezonde job
Mensen met een psychische kwetsbaarheid moeten alle kansen krijgen om te werken. Daarom komt er een uitbreidingsbeleid van 597.000 euro om arbeidscoaches in de netwerken geestelijke gezondheid in te schakelen. De minister kondigde dit aan tijdens het CM-congres ‘mens sana in officium sano’.
“Het is belangrijk voor personen met een psychische kwetsbaarheid, die al een traject in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) hebben afgelegd en klaarstaan voor verdere integratie in de maatschappij, dat zij een degelijke ondersteuning krijgen voor de laatste, maar voor velen moeilijke, stap naar een job. We voorzien daarom een bijkomend budget van 597.000 euro om extra arbeidscoaches GGZ in te schakelen zodat ook zij alle kansen hebben om een job te vinden en te houden,” aldus Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
60 Vlaamse ondernemingen werken met bedrijfscoach voor gezondere werkomgeving
Op de Dag van de Veiligheid en Gezondheid op het Werk (28 april) werden er nieuwe cijfers voorgesteld over het aantal Vlaamse ondernemingen dat gebruik maakt van een bedrijfscoach. Op dit moment zijn het er 60. Een bedrijfscoach helpt een onderneming met het uitwerken van een preventief gezondheidsbeleid zodat de medewerkers ook op het werk makkelijker de gezonde keuze maken. Vlaanderen maakt hiervoor 2,8 miljoen euro vrij.
Langer werken is één van de grote uitdagingen voor onze samenleving. Uit onderzoek blijkt dat gezondheid hierin een cruciale rol kan spelen. Want gezonde werknemers voelen zich beter op het werk, zijn productiever en vallen minder snel uit. Daarom heeft het Vlaams Instituut Gezond Leven in samenwerking met werkgeversorganisaties Voka en Verso, en met financiële steun vanuit de Vlaamse Regering reeds 50 bedrijfscoaches opgeleid in het kader van het project ‘Gezond op de werkvloer’. 178 bedrijven dienden een aanvraag in.
“De opgeleide coaches zijn één van de concrete acties uit het strategisch plan dat als doel heeft de Vlaming tegen 2025 gezonder te doen leven”, zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen. “De meeste mensen brengen 8 uur per dag op hun werk door. Het is daarom van cruciaal belang dat er ook op de werkvloer aandacht is voor de gezondheid van werknemers. Met dit initiatief willen we de ondernemingen in Vlaanderen daarbij helpen.”
Op de weg vooruit met Jo
Eerste steen gelegd van nieuw internaat MFC Levenslust. Bouwen aan de toekomst!
In de bloemetjes gezet door ASSTER. Het psychiatrisch ziekenhuis in Sint-Truiden stelt plannen voor van nieuwe, moderne infrastructuur.
Welzijnscampus op de Gazometersite in Sint-Truiden geopend. Ook het Huis van het Kind krijgt hier zijn plaats. Alle kansen geven aan de jongsten!
Bezoek aan het vernieuwde WZC Eyckendael in Riemst met burgemeester Mark Vos
Meer dan geslaagde ACV-beroependag 'Make it happen!' in Genk. Jongeren prikkelen om de juiste job te kiezen!
Opening van vernieuwd gebouw van Emmaüs in Schoten voor kwetsbare jongeren. Een mooi voorbeeld binnen de jeugdhulp.
Start van de bouwwerken van UZ Brussel voor het Hospital of the Future. Vlaanderen ondersteunt mee zodat de patiënt de beste zorgen krijgt.
Opstart van een zorgproeftuin in Limburg. Dankzij twee digitale platformen stroomlijnen we het niet-dringend patiëntenvervoer én verbinden we zorgprofessionals en de patiënten met elkaar.
>
>
>
>