Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Jo Vandeurzen
Nieuwsbrief mei
Zorg voor elkaar vanaf nu in de boekhandel
We hebben de beste zorg van de wereld. Als we hulp nodig hebben, kunnen we rekenen op professionele zorgverleners. We hebben onze solidariteit goed geregeld en proberen de veranderende wereld zo nauwlettend mogelijk te volgen. Dat maakt van de zorg een laboratorium van de samenleving.
Die zorg heeft ingrijpende veranderingen ondergaan. Jo Vandeurzen: “Als Vlaams minister van Welzijn heb ik die veranderingen mee in gang gezet en begeleid. In Zorg voor elkaar vertel ik over de grote thema’s die ons de afgelopen jaren hebben beziggehouden en die mee de toekomst van de zorg bepalen: vergrijzing, diversiteit, geestelijk welzijn en vraaggestuurde financiering voor mensen met een handicap. Het doel is telkens een permanente kwaliteitsverbetering en een fijnmazige organisatie van de zorg, bij opvang, begeleiding, preventie en onderzoek. In mijn boek gaat het evenzeer over de fundamenten van onze gezondheids- en welzijnszorg: wat we ervan verwachten en wat we ervoor overhebben. Goede zorg helpt kwetsbare mensen om te participeren in de samenleving. Ze moet bijdragen tot levenskwaliteit.”
13,5 miljoen extra voor meer zorg aan huis
De Vlaamse regering investeert in 2019 ruim 13,5 miljoen euro bijkomend in de gezinszorg. Hiermee zet Vlaanderen zijn ambitie kracht bij om meer mensen in de eigen, vertrouwde omgeving de nodige ondersteuning te bieden. Met deze middelen worden 411.542 extra uren zorg bij de cliënten thuis gefinancierd. Zo wordt tegemoet gekomen aan de wens van de Vlaming om zo lang als mogelijk in de thuisomgeving zorg te krijgen.
De vergrijzing van de bevolking en de vermaatschappelijking van zorg zorgen ervoor dat een toename van het aantal uren gezinszorg nodig is. Zo ondersteunt gezinszorg naast oudere personen met een zorg- en ondersteuningsnood ook personen met psychische problemen, personen met een handicap en jonge gezinnen. Gezinszorg maakt het mogelijk om met een zorg- en ondersteuningsnood langer thuis te blijven wonen. Dankzij deze uitbreiding groeit het totale urenpakket tot 18.062.732 uren zorg aan huis.
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De stijging van het aanbod in de gezinszorg (thuiszorg) is noodzakelijk om aan de toenemende vraag naar kwalitatieve zorg en ondersteuning in de eigen woonomgeving te kunnen voldoen.
Participatietoeslag geeft gezinnen met schoolgaande kinderen duwtje in de rug
De selectieve participatietoeslagen, een onderdeel van het Groeipakket, werden definitief vastgelegd door de Vlaamse Regering en zullen vanaf het schooljaar 2019-2020 worden uitgekeerd. De huidige schooltoelage wordt hiermee hervormd, waarbij de toeslagen hoger zullen liggen dan nu het geval is. Gezinnen met kinderen tussen 12 en 18 jaar krijgen dankzij het nieuwe systeem gemiddeld 268 euro per jaar extra in vergelijking met het huidige systeem.
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De deelname aan kinderopvang en onderwijs is van cruciaal belang voor de kansen van kinderen, hun ontwikkeling en hun ontplooiing vanaf het prille begin. Met de participatietoeslagen worden de vroegere schooltoelagen versterkt en omgevormd. Ze worden ook automatisch toegekend. Ouders hoeven daarvoor zelf niets meer te doen.”
Hilde Crevits, minister van Onderwijs: “Welzijn en onderwijs creëren samen meer kansen voor kinderen en hun gezinnen. De ‘studiebeurs’ wordt voortaan verankerd in het Groeipakket. Iedereen die er recht op heeft, krijgt die ook automatisch. We hebben de middelen voor de schooltoelage met meer dan 30 miljoen euro versterkt. We stimuleren met een kleutertoeslag ook volop de aanwezigheid van kleuters in de klas omdat dat belangrijk is voor hun ontwikkeling. Als kleuters ingeschreven zijn en voldoende aanwezig zijn krijgen ze een extra toeslag.”
lag.”
Serious game versterkt geestelijke gezondheid en mentale veerkracht bij jongeren
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin testte samen met leerlingen van Kindsheid Jesu, een secundaire school in Hasselt de eerste Vlaamse ‘serious game’ voor mentale fitheid uit, een elektronisch spel dat de geestelijke gezondheid van jongeren stimuleert. De eerste resultaten tonen een positief effect. Een definitieve game die door alle Vlaamse jongeren kan worden gespeeld is reeds in ontwikkeling.
De ontwikkeling van een serious game werd opgenomen in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Het Vlaams Expertisecentrum voor Suïcidepreventie (VLESP) zet zich achter de verdere ontwikkeling van de game, op vraag van Vlaams minister Jo Vandeurzen. De game moet een bijdrage leveren aan de preventie van suïcidaal gedrag bij jongeren en wordt wetenschappelijk onderbouwd.
“De preventie van zelfdoding is in Vlaanderen een belangrijk aandachtspunt. Elke zelfdoding is er één te veel. Daarom blijven we inzetten op de uitwerking van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. De ontwikkeling van een serious game is een gerichte preventiestrategie uit het actieplan. Gamen is een speelse en voor jongeren natuurlijke manier om hen inzichten bij te brengen over mentaal welbevinden”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
<Klik hier voor meer info>
Vlaanderen maakt ruim €3 miljoen vrij voor spoedige ondersteuning op maat voor mensen met autisme
De uitvoering van het Vlaams Actieplan Autisme komt op kruissnelheid. In 2017 maakte het actieplan de weg vrij voor een samenleving waarin mensen met autisme steeds meer ingesloten worden. Sinds de start van het actieplan werd meer dan 3 miljoen euro vrijgemaakt om mensen met autisme op gepaste wijze te begeleiden.
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “In een warme samenleving moeten mensen met autisme kunnen meedraaien en participeren aan het leven van elke dag.”
<Klik hier voor meer info>
Op de weg vooruit met Jo
Bezoek aan de jongeren en begeleiders van MFC Levenslust. Jongeren worden begeleid om, na hun traject in de jeugdhulp, op eigen benen te staan.
Bezoek aan het Overkophuis van Tienen samen met Bianca Debaets. Initiatief in Oostende, Gent, Tienen, Mechelen en Genk brengt jongeren die zich niet goed in hun vel voelen op ongedwongen manier bij elkaar.
Krachtige CD&V-dialoogavond over geestelijke gezondheid. Mentale fitheid moet hoog op de politieke agenda blijven.
Samen met Bianca Debaets op bezoek bij het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Heel veel waardering voor de vrijwilligers die dag en nacht klaar staan, al 40 jaar lang!
Opening van de tentoonstelling over de vermaatschappelijking van de zorg in Sint-Truiden, met burgemeester Veerle Heeren als gastvrouw.
Ondertekening van de nieuwe beheersovereenkomst met de Vlaamse Ouderenraad om de stem van de ouderen nog meer en beter in het beleid te vertegenwoordigen.
Toffe bloesemwandeling met de kandidaten van CD&V Limburg. Limburgse lijsttrekkers Wouter Beke en Lode Ceyssens in hun nopjes!
>
>
>
>