Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Jo Vandeurzen
Nieuwsbrief november
Voorjaar 2019: Jo Vandeurzen schrijft een boek met een boodschap
De zorg heeft ingrijpende veranderingen ondergaan. Als Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft Jo Vandeurzen die veranderingen mee in gang gezet en begeleid. Hij vertelt in Zorg voor elkaar over de grote thema’s die ons de afgelopen jaren hebben beziggehouden en die mee de toekomst van de zorg bepalen: vergrijzing, diversiteit, geestelijk welzijn of vraaggestuurde financiering voor mensen met een handicap. Het doel is telkenmale een permanente kwaliteitsverbetering en een fijnmazige organisatie van de zorg, bij opvang, begeleiding, preventie of onderzoek. In Zorg voor elkaar gaat Jo Vandeurzen evenzeer in op de fundamenten van onze welzijnszorg: wat we van haar verwachten en wat we voor haar over hebben. Goede zorg helpt kwetsbare mensen om te participeren in de samenleving. Ze moet bijdragen tot meer levenskwaliteit. Jo Vandeurzen is haar grootste pleitbezorger. Uit in april. ISBN 978 94 6310 434 0
24,8 miljoen euro extra voor gelijkere subsidiëring in kinderopvang
Op de Dag van de Kinderbegeleider (12 oktober jl.) werd een nieuwe stap gezet in de subsidiëring van de kinderopvang. De historische verschillen in subsidiebedragen worden kleiner en stukje bij beetje weggewerkt. Daarnaast kunnen Lokale Loketten Kinderopvang binnenkort een subsidie krijgen om ouders te ondersteunen in hun zoektocht naar opvang.
Jo Vandeurzen: “Met het nieuwe decreet Kinderopvang van baby’s en peuters uit 2014 trokken we de kaart van een toegankelijke en kwaliteitsvolle opvang. De kinderopvang heeft niet alleen een belangrijke economische functie, maar geeft ook ontwikkelingskansen aan kinderen en integratiemogelijkheden aan hun ouders. Om in voldoende duurzame opvangplaatsen te voorzien, is de financiële leefbaarheid van de voorzieningen cruciaal. Organisatoren kinderopvang moeten voldoende inkomsten hebben om ouders betaalbare en kwaliteitsvolle opvang te kunnen bieden. Ik ben dan ook verheugd dat we naast de al in maart toegekende 20,4 miljoen euro, nog eens 24,8 miljoen euro kunnen vrijmaken. Dat is 45,2 miljoen voor een betere financiering van de kinderopvanginitiatieven.”
Licht op groen voor bijkomende capaciteit in woonzorg
Initiatiefnemers van een woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf die in het bezit zijn van een voorafgaande vergunning en daardoor toelating hebben om bijkomende woongelegenheden te bouwen, krijgen groen licht. Deze vergunningen kunnen worden gerealiseerd in de periode 2020-2025. Dat kan in de vorm van een nieuwbouw, maar ook andere bestaande woonzorgvormen zoals dagverzorgingscentra. Tegen 1 februari 2019 dienen vergunningshouders hun plannen bekend te maken.
Jo Vandeurzen: “Met deze beslissing komt er een einde aan de onzekerheid over de nog in omloop zijnde voorafgaande vergunningen en kan proactief ingespeeld worden op de toenemende vraag naar woongelegenheden of andere zorgvormen in functie van lokale noden.”
Zieke studenten behouden kinderbijslag
Studenten die door ziekte geen of geen volledig studieprogramma kunnen volgen behouden in de toekomst hun kinderbijslag. Het gaat om een belangrijke sociale maatregel.
Een student ouder dan 18 jaar die door ziekte in het hoger onderwijs geen 27 studiepunten kan opnemen of in het secundair onderwijs geen of onvoldoende lesuren kan volgen komt vandaag niet in aanmerking voor kinderbijslag. Vanaf 1 januari 2019 komt daar verandering in. Die jongeren zullen dan wel kinderbijslag krijgen.
“De nieuwe regeling is rechtvaardiger”, beklemtoont Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “Al in de conceptnota van het groeipakket, waarvan de nieuwe Vlaamse gezinsbijslagen een onderdeel zijn, werd een uitzondering voorzien als de student of scholier zich door ziekte niet kan inschrijven of geen volledig lessenpakket kan volgen. Met dit besluit vrijwaren we alle kansen voor de verdere ontplooiing van deze kwetsbare groep jongeren.”
Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs: “Jongeren die wegens medische redenen gedwongen zijn om aan een lager studieritme te studeren, worden nu tweemaal getroffen: een eerste keer door hun ziekte, een tweede keer doordat ze hun recht op kinderbijslag verliezen. Om dit te vermijden wordt de minimumvereiste van 27 studiepunten afgeschaft. Zo zorgen we ervoor dat deze studenten toch een gezinsbijslag kunnen behouden.”
Vlaanderen zet in 2019 nog sterker in op kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de jeugdhulp
De Vlaamse Regering trekt voor 2019 nog eens 55 miljoen uit voor de verdere versterking en groei van de jeugdhulp.
Jo Vandeurzen: “Gezinnen, kinderen en jongeren die op de jeugdhulp in Vlaanderen een beroep doen, moeten zo vroeg mogelijk de ondersteuning en zorg krijgen die het best op hun situatie van toepassing is. Om op de toenemende complexiteit van de hulpvragen een antwoord te bieden hertekenen we volop het zorglandschap. De begrotingsopmaak maakt ruimte om ook in 2019 de ingezette hervormingen in de jeugdhulp verder te versterken.”
De ondersteuning en hulpverlening aan kinderen en jongeren laat zich in Vlaanderen niet meer beperken tot één sector.
De inspanningen voor de jeugdhulp passen in een integraal, intersectoraal perspectief. Concreet komt het erop neer dat in de diverse sectoren van de integrale jeugdhulp, met name Jongerenwelzijn, de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren, personen met een handicap, het algemeen welzijnswerk en Kind en Gezin het aanbod voor kinderen, jongeren en jongvolwassen wordt versterkt en uitgebreid.
Bevolkingsonderzoeken naar Kanker: steeds betere kwaliteit en uitbreiding leeftijd Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker
Dankzij de Bevolkingsonderzoeken Borst-, Dikkedarm en Baarmoederhalskanker krijgen jaarlijks meer dan 1.400.000 Vlamingen de uitnodiging om zich te laten onderzoeken. De onderzoeken slagen erin kankers in een vroeg stadium op te sporen, zodat de mensen een betere genezingskans hebben. De inspanningen om te blijven zoeken naar manieren om mensen goed te informeren en zich te laten screenen worden gecontinueerd en waar mogelijk versterkt.
“Deelnemers aan de bevolkingsonderzoeken worden steeds sneller doorverwezen indien verder onderzoek nodig is. We blijven ons in de nabije toekomst inzetten om de kwaliteit van de onderzoeken te verbeteren. Bovendien zullen in 2019 ook de 51- en 52-jarigen worden uitgenodigd voor het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker, en in 2020 ook de 50-jarigen. Voor het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker zorgen we voor een strakkere opvolging van afwijkende resultaten.” Dat is de boodschap van Jo Vandeurzen bij de voorstelling die samen met het Centrum voor Kankeropsporing en Stichting Kankerregister het jaarrapport 2018 over de bevolkingsonderzoeken naar kanker voorstelde.
<Klik hier voor meer>
Op de weg vooruit met Jo
Op bezoek bij pleeggrootmoeder Christiane in Sint-Truiden aan het begin van de Week van de pleegzorg.
Opening van de nieuwbouw WZC Home Elisabeth in Sint-Truiden samen met burgemeester Veerle Heeren.
Eerste spadesteek in Hechtel-Eksel voor de bouw van 38 assistentiewoningen en een dagverzorgingscentrum.
1-jarig bestaan van het Overkophuis op Rode Neuzen Dag in Genk
10 jaar buddywerking Limburg in Hasselt met burgemeester Nadia Vananroye en meter Danni Heylen
Eerste Limburgse zorgberoepenrally van POM Limburg
>
>
>
>